search error_outline

Så arbetar vi

Alla kommunala skolor i staden ingår i Helsingborgs stads skolor. Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden.  

Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

På dessa sidor kan du läsa om hur vi konkret arbetar med Helsingborgs stads skolors löften på Gläntanskolan.

Undervisning

Gläntanskolan är indelat i 5 arbetslag: team F-1, team 2-3, team 4-6, team 7-9 och team Fritidshemmet. På skolan har varje team en frihet att fritt utforma sitt arbetssätt. Teamen samarbetar med varandra för att gynna en bra gemenskap mellan klasserna. Detta har visat sig fungera väldigt väl på Gläntanskolan och idag har vi en bra stämning i korridorer och klassrum.

Digitala arbetssätt

På Gläntanskolan har eleverna i åk F-2 tillgång till Ipads och eleverna i åk 3-9 har varsin Chromebook.

Vi varvar vår undervisning med böcker, papper och penna samt digitala läromedel. Vi vill förbereda våra elever för den framtid som väntar dem, därför tycker vi det är viktigt att undervisa eleverna digital såväl som analogt. Vi undervisar också eleverna i källkritik och vad de ska tänka på när de söker fakta på nätet.

För att följa EU-kommissionens krav på digitalisering i grundskolan vill vi ligga i framkant för att kunna erbjuda eleverna ett rum där de kan få tänka utanför boxen, utvecklas och använda sin kreativa förmåga för att skapa och designa. Därför har vi skapat Kreativa rummet, ett kreativt rum fyllt med teknik och digital kompetens. I nedan filmklipp får du följa med på en rundtur inne i Kreativa rummet.

Elevens utveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som kontinuerligt följs upp. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad denne behöver utveckla vidare.

På Gläntanskolan arbetar vi med individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP, för att dokumentera elevernas utveckling och lärande. Helsingborgs stads skolor använder en e-tjänst, Unikum, där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns personliga utveckling i skolan och samtidigt få insikt i det pedagogiska arbetet. Unikum når du via Skolportalen.

Kartläggningen av språklig medvetenhet och matematiskt tänkande gör vi i förskoleklass. Det är obligatoriskt från den 1 juli 2019. Kartläggningen genomför vi för att säkerställa att de allra yngsta eleverna får de särskilda stödinsatser som de är i behov av.

Nationella prov genomförs i årskurs 3 och 6 i svenska och matematik. I årskurs 9 genomförs de nationella proven i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen.

Livsstil och hälsa

Gläntanskolan satsar på eleverna. Vi vill att de ska må bra, hela dagen. Därför tycker vi att rörelse är viktigt. Ibland bryter vi en längre lektion och har rörelse i klassrummet, Brain Breaks. Vi har också mycket rörelse på rasterna genom olika styrda rastaktiviteter.

Vi är mycket glada för den nya idrottshallen som finns i anslutning till vår skola. Här kan vi utöva modern och kreativ idrott. Under de månader som vädret tillåter det så är vi också utomhus och idrottar i vår närmiljö.

Vi har gemensamma aktivitets- och friluftsdagar för de olika arbetslagen eller för hela skolan, till exempel den årliga skoljoggen – där alla elever och pedagoger deltar.

En av de saker som vi lägger extra tyngd på är elevernas simkunnighet. Vi följer en handlingsplan och utvärderar denna för att säkerställa att eleverna når kunskapskraven. För de som behöver extra stöd sätts även extra resurser in. Vi ser till att eleverna får den livförsäkring som simkunnighet innebär.

Du som förälder

Ett bra samarbete med dig som förälder är A och O för vår verksamhet. Vi vill gärna lära känna dig och du är välkommen att vara med i verksamheten när du vill.

Vi har höga förväntningar på dig och ditt barn – och på oss själva. Vi förväntar oss att du som förälder visar intresse för hur det går för ditt barn i skolan. Det är viktigt att du intresserar dig för ditt barns vardag hos oss. För vi vet att det får ditt barn att känna sig betydelsefull. Delaktigheten från er föräldrar är viktig för skolans utveckling och därför är vi öppna för att ta del av era åsikter och för gärna en dialog tillsammans med er.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.