Elevens utveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som kontinuerligt följs upp. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad man behöver utveckla vidare.

På Gläntanskolan arbetar vi med individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP, för att dokumentera elevernas utveckling och lärande. Helsingborgs stads skolor använder en e-tjänst, Unikum, där du som vårdnadshavare kan följa ditt barns personliga utveckling i skolan och samtidigt få insikt i det pedagogiska arbetet.

Nationella prov genomförs i åk 3 och 6 i svenska och matematik. I åk 9 i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen.
Om ditt barn riskerar att inte uppnå målen i något ämne kommer vi tillsammans med dig som förälder och ditt barn att upprätta ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet framgår det tydligt vilka åtgärder och insatser som ska genomföras för att ditt barn på bästa sätt ska lyckas med sin skolgång.